Home

Rebilance zásob podzemních vod

FOTO: Pískovna Střeleč- vulkanická žíla :: Fotoarchiv

Rebilance zásob podzemních vod. Rozšířený abstrakt. Autor: Renáta Kadlecová a kol. Definice vybraných pojmů. Projekt Rebilance zásob podzemních vod řešil problematiku zdrojů podzemních vod celostátního významu, neboť v 58 detailně hodnocených hydrogeologických rajon ech je soustře děno cca 96 % využívaných zdrojů podzemních vod České republiky. H odnoty přírodních zdrojů podzemních vod byly stanoveny pro referenční období. Rebilance zásob podzemních vod . a jeho význam. Česká geologická služba. Renáta Kadlecová a kol. OPŽP - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6. 2010 - 2016 Rebilance zásob podzemních vod ČR INSET s.r.o., Lucemburská 7, 130 00 Praha 3 Projekt Rebilance zásob podzemních vod řešený Českou geologickou službou probíhá dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace schválené Ministerstvem životního prost ředí ČR a Ministerstvem financí ČR ze dne 2.12 Rebilance zásob podzemní vody I. a II. křídové zvodně v jižní části ústecké synklinály (HGR 423) s ohledem na stávajicí vodárenské odběry. Rebalance of the groundwater resources of the Cretaceous Aquifers I and II in the southern part of the Ustecka Synclinal (HGR 4232) regarding the present water supply demand

Dne 26. listopadu 2010 rozhodlo Ministerstvo životního prostředí ČR o poskytnutí dotace na 1. etapu projektu České geologické služby Rebilance zásob podzemních vod. Řešení projektu potrvá pět let a jeho cílem je přehodnotit zásoby podzemních vod na jedné třetině území České republiky. Součástí projektu je i příprava metodické a organizační platformy pro. List opatření Název opatření: Rebilance zásob podzemních vod ID CZE205001 Vliv: Typ LO C Typ opatření: Stanovení přírodních zdrojů podzemních vod pro útvary podzemních vod DP Popis současného stavu Při hodnocení kvantitativního stavu útvarů podzemních vod se používá obdobný postup, jako u vodní bilance množstv • projekt Rebilance zásob podzemních vod • projekt řešil: akutní nedostatek zdrojů podzemních vod v těch oblastech ČR, kde je v současnosti výše přírodních, resp. využitelných zdrojů podzemních vod limitována • pro rebilanci zásob podzemních vod České republiky bylo ze 15 Například kolega geolog nechápal, proč při státním úkolu Rebilance zásob podzemních vod (ČGS) jedna posádka má výnos jádra 80 až 90 procent a druhá posádka při stejných geologických podmínkách vytáhne z vrtu jen pár kousků pískovce. Nic netušil o tom, že zvýšeným přítlakem lze v jádrovce pískovec drtit a. Pokračování projektu ČGS rebilance zásob podzemních vod - bilance zásob podzemních vod v krystaliniku Připravovaný projekt ČGS má za cíl zjistit bilanci zásob podzemních vod ve třech hydrogeologických rajonech krystaliniku, které jsou velmi zranitelné v období meteorologického sucha, o celkové rozloze cca 10.000 km2, a.

ČGS - Projekt Rebilance zásob podzemních vod: Výsledky

 1. V průběhu projektu Rebilance zásob podzemních vod, realizovaném v rámci Operačního programu Životní prostředí, využívá Česká geologická služba ty nejmodernější průzkumné metody a výpočty zásob pro trvalé zajištění potřebného množství kvalitní pitné vody
 2. Informace o projektu. Předmětem podpory je stanovení zásob a pohybu podzemních vod ve vybraných oblastech ČR prostřednictvím revize stávajících záznamů, terénními pracemi, vytvořením matematického modelu, získání podrobného přehledu o stavu podzemních vod ve vybraných oblastech a návrh opatření, který bude zajišťovat dobrý stav útvarů podzemních vod (tvorba.
 3. <br> REBILANCE ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD <br> Projekt Rebilance zásob podzemních vod řešený Českou geologickou službou probíhá dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace schválené Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem financí ČR ze dne 2.12.2010 s identiñkačním číslem EDS/SMVS 115V122001275 neb

Česká geologická služba spolu s dalšími vědeckými institucemi a odbornými firmami vedla v letech 2010-2016 dlouhodobý projekt Rebilance zásob podzemních vod. Co přesně projekt přehodnocoval? Projekt navázal na aktivity, které v Československu probíhaly v minulosti, naposledy na konci osmdesátých let Stav hladiny pozemních vod v Česku; Na tyto otázky odpovídá projekt Rebilance zásob podzemních vod, financovaný z operačního programu životní prostředí - inventura podzemních vod. Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody Monitoring podzemních vod Analýza dat z evakuační stanice -střední turon -kolektor C (data BVK a.s.) průměrná současná koncentrace dusičnanů je 45,6 mg/l za posledních 15 let nárůst o 4,5 mg/l za dalších 15 let překročení limitu 50 mg/l! byly zjištěny obsahy pesticidů a to i v částech struktury, kde nejsou vysoké obsah

Rebilance zásob podzemních vod Doba řešeníprojektu 7/2010 -12/2015 OP Ž P - Prioritní osa 6, oblast podpory 6.6 Podzemní vody je v Jeseníkách hodně, byť se zásoby nevyskytují ve velkých hloubkách tak, jako v některých jiných oblastech v České republice, uvedla vedoucí hydrogeoložka projektu Rebilance zásob podzemních vod Renata Kadlecová Výzkum v oblasti podzemních vod je motivován potřebou poznání mechanizmů a zákonitostí proudění podzemních vod v hydrogeologických strukturách, stanovení hydraulických vlastností hornin a chemického složení podzemních vod. Výsledkem je definování podmínek tvorby podzemních vod, infiltračních oblastí, míst akumulace a drenáže v hodnocené struktuře Mapujeme zdroje povrchových a podzemních vod, navrhujeme využívání a ochranu jejich zásob. Sledujeme a hodnotíme režimy povrchových a podzemních vod v dílčích i komplexních hydrogeologických strukturách z hlediska jakosti i množství ve vztahu k jejich zatěžování antropogenními vlivy

Plzeňský Prazdroj - rebilance zásob podzemních vod: Plzeňský Prazdroj, a.s. 2018: Brno - Školící a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru, hydrogeologický průzkum: Ministerstvo vnitra ČR: 2018: Jímací území Lednice - zvýšení kapacity, hydrogeologické práce: IMOS Brno, a.s. 2017 - 201 projekt rebilance zásob podzemních vod. Podle odborných studií OSN by se již v roce 2025 v důsledku globálních změn klimatu mohla s vážným nedostatkem vody potýkat nejen Afrika a Asie, ale také Evropa

projekt rebilance zásob podzemních vod. Sušení čistírenského kalu pro podmínky České republiky Nakládání s čistírenským kalem jako s odpadem se s ohledem na obsah těžkých kovů, xenobiotik, mikropolutantů, mikroplastů a dalších nebezpečných látek stává jedním z hlavních témat v Evroé unii (EU), ale také v České republice (ČR) Zatím nejhlubší vrt máme kolem 400 metrů, ale průměrná hloubka je kolem 200 metrů, upřesnil vedoucí projektu Rebilance zásob podzemních vod Petr Mixa. Výsledkem pětiletého projektu, který bude znám na konci letošního roku, budou výpočty o množství vody v podzemí a údaje o tom, kolik se jí dá maximálně čerpat V období 2010-2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy Aktuálně je připravováno pokračování projektu v letech 2019-2021 zaměřené na využívání řízené dotace pro cílené zvyšování zásob podzemních vod. V rámci projektu budou pro celé území ČR vybrána vhodná území pro různé technologie řízené infiltrace do podzemních vod

Podzemní vody je v Jeseníkách hodně, byť se zásoby nevyskytují ve velkých hloubkách tak jako v některých jiných oblastech v České republice, shrnula Renata Kadlecová, vedoucí hydrogeolog projektu Rebilance zásob podzemních vod Prezentace výsledků jako GIS/DSS projektu Rebilance zásob podzemních vod Sestavení ucelených modulů nad stávajících mapovým serverem v oblasti: Geologikco-hydrogeologické poměry; Proudění podzemních vod; Kvalita a kvantita podzemní vod; Efektivní využívání a ochrana vod; Supervize vrtných a technických prac Dle projektu České geologické služby Rebilance zásob podzemních vod (2016) byly Na základě vyhodnocení omezujících vlivů na využitelnost přírodních zdrojů jako jsou minimální průtok v povrchovém toku, minimální hladina podzemní vody a ekologické podmínky (..) stanoveny využitelné zdroje podzemních vod 700 l/s. ve věci nadlimitní veřejné zakázky Organizace výběrových řízení v rámci projektu Rebilance zásob podzemních vod zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 31.5.2010 pod ev. č. 60045686 a v Úředním věstníku Evroé unie dne 2.6.2010.

• Použité metody stanovení přírodních zdrojů podzemní vody v projektu Rebilance zásob podzemních vod a vy-užití výsledků z hlediska vodoprávní praxe (Renáta Kadlecová, Jitka Novotná - ČGS a Ondřej Nol - Aquatest a.s.) 12:30 - 13:30 polední přestávka, občerstvení 13:30 - 15:00 Projevy klimatické změn Fotografie: úkol: Rebilance zásob podzemních vod, 1.7.2010 - 30.6.2015 (SFŽP v rámci OPŽP prioritní osa 6, finance EU ČR V průběhu projektu Rebilance zásob podzemních vod, realizovaném v rámci Operačního programu Životní prostředí, využívá Česká geologická služba ty nejmodernější průzkumné metody a výpočty zásob pro trvalé zajištění potřebného množství kvalitní pitné vody. Další informace: skryté titulk Zatímco v nižších nadmořských výškách, rovinách akumulačního rázu, kotlinách, brázdách a níže položených plochých pahorkatinách, jsou příznivé podmínky pro doplňování zásob podzemních vod po celý rok, ve vyšších polohách dochází zpravidla v zimním období k přerušení obohacení těchto zásob

Rebilance zásob podzemních vod ČR INSET s

Cesta podzemní vody — Česká televize

Rebilance zásob podzemních vod - Region 14 - Krystalinikum (2013) Hydrogeologické studie ložisek nerostných surovin Hydrogeologické a inženýrskogeologické podmínky ložiska Cu-Mo rud Šand (2014 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, REBILANCE ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD VE VYBRANÝCH OBLASTECH ČR Cílem projektu je přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod v 56 vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky. Projekt sestával z celkem 11 aktivit, od rešeršních prací. využití výsledků projektu Rebilance zásob podzemních vod, Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice SUHO v roce 2016 - úkol 3702 podzemních vod [15] Rebilance zásob podzemních vod (dílčí výsledky, Česká geologická služba ČGS, Operační program Životní prostředí; 2015) [16] Analýza a příprava opatření ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody na území Středočeského kraje, Podkladová analýza - vyhodnocení sucha (VRV,SHDP, 2016

Rebilance zásob podzemních vod. Vzniklo sice zpoždění kontraktovaných prací oproti původnímu harmonogramu, ale jsme přesvědčeni, že tento ojedinělý a strategicky významný projekt dovedeme k úspěšnému závěru, který do budoucna přinese klíčové údaje pro udržitelné čerpání podzemních vod Podílel se na řešení projektů Návrh adaptačních opatření pro snižování dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a Rebilance zásob podzemních vod. Aktuálně spolupracuje na projektu Možnosti kompenzace dopadů klimatické změny na zásobování vodou a ekosystémy využitím lokalit vhodných pro akumulaci. REBILANCE ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD - hydraulické modely a hodnocení proudění podzemní vody Lokalita: Hydrogeologické rajóny - kvartéry Labe, křídové regiony Objednatel: Česká geologická služba 2010-2016. Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví. Portaro - Webový katalog knihovny. Od 23. listopadu 2020 knihovna částečně obnovuje provoz, a to zřízením výdejního místa ve 2. podlaží ústřední knihovny pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů Mezi nejvýznamnější práce lze zařadit činnost na zakázce Rebilance zásob podzemních vod (vedení realizace vrtných prací na Oblasti 1 a 2, technický dozor na Oblasti 3), kde se hloubily jádrové vrty do hl. až 500 m a hydrovrty do hl. až 200 m, dále pak vedení a relizace mnoha náročných likvidací starých vrtů, zejména.

Rebilance zásob podzemní vody I

Přehodnocení zásob podzemních vod ve vybraných oblastech

 1. Nejen to! Po téměř 30 letech byl znovu otevřen záměr státu na bilancování zásob podzemních vod a světlo světa spatřila mnoha set milionová zakázka Rebilance zásob podzemní vody, která přes řadu problémů posunula míru poznání přírodního procesu tvorby podzemní vody na cca třetině území ČR dále kupředu
 2. V průběhu projektu Rebilance zásob podzemních vod, realizovaném v rámci Operačního programu Životní prostředí, využívá Česká geologická služba ty nejmodernější průzkumné metody a výpočty zásob pro trvalé zajištění potřebného množství kvalitní pitné vody. skryté titulky
 3. představí projekt rebilance zásob podzemních vod České repub‑ liky, jehož výsledkem je určení využitelného množství těchto vod a stanovení limitů jejich udržitelného čerpání. V průběhu tohoto důležitého projektu, kterému se ČGS vě‑ novala od roku 2010, došlo ke zmapování a kvantifikaci zásob
 4. 10,30 - 12,00 První přednáškový blok - Bilancování zásob podzemní vody. 10,30 - 11,00 RNDr. Renata Kadlecová: Shrnutí výsledků projektu Rebilance zásob podzemních vod 11,00 - 11,30 RNDr. Martin Milický, Ing. Jan Uhlík Ph.D.
 5. ČR CZE205001 Rebilance zásob podzemních vod C VI.1.16. Ano ČR CZE207001 Drobní znečišťovatelé a obce do 500 EO C VI.1.7. Ano ČR CZE208001 Atmosférická depozice C VI.1.8. Ano ČR CZE208002 Znečištění ze zemědělství C VI.1.8. Ano ČR CZE208003 Omezení negativních vlivů pesticidů na povrchové a podzemní vody C VI.1.8. Ano.

Video: Skryté a úmyslné vady ve výstroji vrtů - TZB-inf

Tento přístup byl také zvolen pro modelování hydrologické bilance v projektu Rebilance zásob podzemních vod (Kašpárek, Hanel aj., 2014), kde pro celé hydrogeologické rajony, které nejsou hydrologicky uzavřené, byly parametry modelu přeneseny z jednotlivých povodí vyskytujících se v daném rajonu Projekt ČGS Rebilance zásob podzemních vod 2010-2015 Projekt ČGS Rebilance zásob podzemních vod 2010-2015 Projekt ČGS Rebilance zásob podzemních vod 2010-2015 Geologický vývoj sedimentace křídových vrstev v˛severozápadní části České křídové pánve 3D geologický model Geologické vrty pro tvorb Pokračování projektu ČGS rebilance zásob podzemních vod - bilance zásob podzemních vod v krystaliniku Připravovaný projekt ČGS má za cíl zjistit bilanci zásob podzemních vod ve třech hydrogeologických rajonech krystaliniku, které jsou velmi zranitelné v období meteorologického sucha, o celkové rozloze cca 10.000 km 2 , a.

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

Cesta podzemní vody — Česká televiz

 1. Loni byl dokončen i jeden ze stěžejních projektů ČGS Rebilance zásob podzemních vod. Díky němu tak máme nyní aktuální představu o tom, jaké zásoby podzemních vod má Česká republika v jednotlivých hydrogeologických rajonech. Část aplikovaného výzkumu ČGS souvisí také s plánem České republiky vybudovat.
 2. 00:12:23 Projekt Rebilance zásob podzemních vod je veliký pětiletý projekt 00:12:28 financovaný z Operačního programu Životního prostředí. 00:12:31 Má za úkol zmapovat zásoby podzemních vod 00:12:35 na území jedné třetiny České republiky od Děčína až po Břeclav. 00:12:41 A jednou z lokalit, kde se pohybujeme, jsou.
 3. projektu Rebilance zásob podzemních vod zpracovaného ČGS a spoluřešiteli s ukončením prací v samém závěru roku 2016. Nově zjištěné poznatky podstatně zvýšily stupeň detailního poznání vlastní řešené lokality, ale rovněž umožnily zasadit problematiku potenciálně ohrožených vodních zdroj
 4. Tato data měl zpřesnit projekt Rebilance zásob podzemních vod, který však zatím není zrealizován. Cílem projektu má být přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky, a dále příprava metodického a.

Projekt Rebilance zásob podzemních vod - ČGS Celonárodní projekt Rebilance Příjemcem dotace Česká geologická služba Realizátorem v oblasti povrchových vod - VÚV TGM Více než 100 ks Leveloggerů dodaných pro tento projekt 54 Dodavatel přístrojů a zařízení pro monitoring životního prostředí, zemědělství. Rebilance zásob podzemních vod v ČR 11,40 - 12,00 RNDr. Svatopluk Šeda Úloha hydrogeologů v procesu využívání zdrojů podzemní vody 12,00 - 13,30 Oběd Přednáškový blok II 13,30 - 13,50 RNDr. Zuzana Keprtová Správci povodí - péče o vodní zdroje podzemních vod 13,50 - 14,10 Ing.. 9) Rebilance zásob podzemních vod - žádost f.Aquatest 10) Informace k obchvatu I/38 11) Dopis VLS - náhrady za přičlenění honebních pozemků 12) Obec Čachovice - oznámení o návrhu změny ÚP č.2 13) Nabídka na opravu místních komunikací f.USK Mladá olesla Zde jako první v ČR vytvořila klíčový mapový podklad, který usvědčuje Českou geologickou službu z nekompetentnosti a podjatosti. Jde o syntézu vrstev těžařských zájmů a ochrany vod (Rebilance zásob podzemních vod, výzkumný úkol MŽP), ze které je patrný obrovské ohrožení zásob podzemní vody v ČR těžaři Podrobnost řešení: povodí III. řádu (dále jen povodí), útvary povrchových a podzemních vod Klimatická změna: střední scénář klimatické změny 6. Povodí Moravy zhotoviteli poskytne podklady, se kterými má oprávnění disponovat, např.: - Rebilance zásob podzemních vod (Česká geologická služba, 2017) http.

ID EIS-SFŽP 10051606: Rebilance zásob podzemních vod (spolupráce na řešení dílčí zakázky) 2013-2017 Kontakt Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Boční II/1401 141 31 Praha 4 IČ 67985530 tel: +420 267 103 111 gfu@ig.cas.c Pokračování projektu ČGS rebilance zásob podzemních vod - bilance zásob podzemních vod v krystaliniku Připravovaný projekt ČGS má za cíl zjistit bilanci zásob podzemních vod ve třech hydrogeologických rajonech krystaliniku, které jsou velmi zranitelné v období meteorologického sucha , o celkové rozloze cca 10.000 km2, a.

Česká geologická služba zpracovávala v roce 2015 projekt: Rebilance zásob podzemních vod. Na jeho základě vznikl dokument Cesta podzemní vody. vloženo 23 V rámci projektu České geologické služby Rebilance zásob podzemních vod ve vybraných oblastech České republiky byla komplexem geofyzikálních metod proměřena lokalita Javorník ve Slezsku pro zjištění hydrogeologické funkce sudetského okrajového zlomu Česká geologická služba - Rebilance zásob podzemních vod, EU projekt strukturálních fondů, hydraulické modely. Region Kvartér Odry, Opavy, Kvartér Horní Moravy, Východočeská křída. 2013 - 2015 Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Vývoj hlubinného úložiště, 2015-201

10.30 - Rebilance zásob podzemních vod (Eva Kryštofová, Česká geologická společnost) 11.00 - Předpovědi počasí a jejich využití (Petr Munster, Český hydromeorologický ústav, pobočka Brno) 12.00 - Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (Linda Franková, MŽP Pokračování projektu ČGS rebilance zásob podzemních vod - bilance zásob podzemních vod v krystaliniku * Připravovaný projekt ČGS má za cíl zjistit bilanci zásob podzemních vod ve třech hydrogeologických rajonech krystaliniku, které jsou velmi zranitelné v období meteorologického sucha, o celkové rozloze cca 10.000 km2, a.

DotaceEU - Rebilance zásob podzemních vod

 1. Posouzení vlivu vzdutí na stabilitu okolních pozemků a ovlivnění podzemních vod . Zadána je pouze hrubá lokalizace hráze, cca v ř. km 1,5 - studie proveditelnosti vyhodnotí tři varianty umístění hráze s ohledem na optimální geologické a geomorfologické podmínky území Rebilance zásob podzemních vod v České.
 2. Mapování zdrojů podzemních vod a návrhy využívání a ochrany zásob podzemních vod hydrogeologických rajonů. Bilance a rebilance zásob podzemních vod. Provádění čerpacích zkoušek a modelování proudění podzemních vod pro ochranu jejich zdrojů a optimalizaci vodárenských odběrů
 3. rebilance zásob podzemních vod, dokumenty Mezinárodní komise pro ochranu labe, odry, Moravy, dokumenty organisation for economic co-operation and development (oecd), plán hlavních povodí čr, Vodohospodářská bilance a hydrologická bilance - množství a jakost povrchových vod
 4. isterstva a jeho resortních organizací na veletrhu NATUR EXPO BRNO radit veřejnosti, jak a na co přesně lze dotaci získat

Město Uničov-Česká geologická služba - rebilance zásob

 1. Rebilance zásob podzemních vod, Dokumenty Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Odry, Moravy, Dokumenty pro Český statistický úřad a Eurostat, Národní plány povodí, Plány dílčích povodí, Plány pro zvládání povodňových rizik, Vodohospodářská bilance a hydrologická bilanc
 2. • Oblast tvorby zásob podzemních vod, ve které dochází ke vsaku srážek, se nachází vširokém zalesněném lemu jižně od Podlažic, kde pískovce a opuky vycházejí na terén. • Ke specifiku území patří i břežní a dnová infiltrace povrchových vod Žejbra do skalního podloží. Dnová infiltrace vod Žejbra d
 3. O Úřadu. Vedení Úřadu; Organizační struktura; Odpovědi na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace podle zákona č. 106/1999; Informace o zpracování osobních údaj
 4. Rozhovor s ředitelem České geologické služby Zdeňkem Vernerou o tom, že s vodou je třeba dobře hospodařit, o projektu Rebilance zásob podzemních vod atd. SÝKOROVÁ, Lucie Ochranou před následky sucha se musí zabývat i kraje. Veř. správa 2017,č.22,s.2-4,2 obr
 5. Spektrem a rozsahem prací, stejně jako jejich finančním objemem, je ojedinělý v současnosti se rozbíhající rozsáhlý projekt České geologické služby s názvem Rebilance zásob podzemních vod, který vyhodnotí 56 vybraných hydrogeologických rajonů a stanoví mj. limity pro jejich trvale udržitelné využívání jako zdrojů.
 6. Úvod Vrty Tenenk
FOTO: Pískovna Žeravice :: Fotoarchiv - Česká geologická
 • Milíře.
 • Těstovinový salát s cizrnou.
 • Breno koberce.
 • Ob light days vs mini.
 • Zúžený zvukovod.
 • Optické disky.
 • Url https www csfd cz film 450796 [/ url.
 • Jak vytvořit dvd audio.
 • Luxusní wellness pobyty.
 • Jak zhubnout tuk pod prsy.
 • Austin butler 2019.
 • Knife.
 • Hofburg mapa.
 • Margaret thatcher politika.
 • Mace windu wiki.
 • Levné komíny video.
 • Doporučené postupy pro podání transfuzních přípravků.
 • Ples města velké meziříčí 2019.
 • 1 lf uk fyzioterapie.
 • Tvorba loga v corel draw.
 • Prodej domu ostrava.
 • Kompletní rekonstrukce kuchyně.
 • Čínská přísloví v čínštině.
 • Jablko vanda.
 • Kupka výstava ostrava.
 • Abuja nigérie.
 • Bašár al asad.
 • Add text to pdf online.
 • Štítky word.
 • Tepelné čerpadlo prodej.
 • Silikonová reborn miminka.
 • Stylové oblečení pro kluky.
 • Kupka výstava ostrava.
 • Co uvařit z vepřového oříšku.
 • Teplé rukavice na motorku.
 • Skye teriér.
 • Cpd praha 9.
 • Calypso 480 sc 30ml.
 • Kynuté lívance recept.
 • Furat řeka.
 • Červený nos kosmetika.