Home

Vztah pro velikost gravitační síly v okolí naší země

Velikost gravitační síly Země Každé těleso o hmotnosti 1 kg je přitahováno k Zemi silou přibližně 10 N. Tento poměr mezi gravitační silou a hmotností nazýváme gravitační konstantou a označujeme g. Na Zemi platí, že g = 10 N/kg Velikost gravitační síly F g pro dvě tělesa je přímo úměrná součinu jejich hmotností m 1, m 2 a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r. Platí tedy . k je gravitační konstanta. k = 6,67 × 10 -11 N × m 2 × kg -2 . Intenzita gravitačního pole. V okolí každého tělesa existuje gravitační pole, které.

Chceme prozkoumat pohyby družic a kosmických lodí v okolí Zem ě. Př. 1: Rozmysli, zda pro popis pohybu družice okolo Zem ě m ůžeme použít rovnice odvozené pro vrhy. Rovnice odvozené pro vrhy jsme odvodili za základního p ředpokladu konstantní gravita ční síly (homogenního gravita čního pole) ⇒ tento p ředpoklad p ři. Vyjádřete si, jak se mění velikost intenzity uvnitř Země, tedy ve vzdálenosti \(r ≤ R\) od středu Země a vně Země, tedy ve vzdálenosti \(r \gt R\) od středu Země. V prvním případě je třeba ukázat, že ve vzdálenosti \(r ≤ R\) se uplatňuje jen gravitační působení části Země pod slupkou o poloměru \(r\) a. 3. Uveď vztah pro velikost gravitační síly v okolí naší Země. F=κ*M*m/R² F=m*g kde R je poloměr Země, g je gravitační zrychlení na povrchu země 4. Uveď vztah pro velikost gravitačního zrychlení. g=κ*M/R² 5. Která síla kromě gravitační síly působí na těleso při povrchu Země? • odstředivá síla - vlivem rotace. c) Isaac Newton (17. stol.) - pozoroval pohyb Měsíce kolem Země a pohyb planet a dospěl k závěru, že jejich příčinou jsou gravitační síly (Země, Slunce) a vyvodil vztah pro jejich velikost d) Newtonův gravitační zákon Každá dvě tělesa se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami opačného směru Gravitační pole Gravitační pole je prostor, ve kterém působí gravitační síly. Každá dvě tělesa jsou k sobě přitahovány silou, kterou nazýváme gravitační síla.. Newtonův gravitační zákon Dva hmotné body o hmotnosti m 1, m 2 se navzájem přitahují gravitačními silami F g, jejichž velikost je přímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r

Gravitační síla Fg způsobuje gravitační zrychlení ag, které rovněž směřuje do středu Země. V těsné blízkosti povrchu Země, v malé vymezené oblasti, je homogenní gravitační pole, kde má gravitační síla (podobně i gravitační zrychlení) stejnou velikost a stejný směr. Země však není inerciální vztažnou. 21. Gravitační pole zprostředkovává silové působení Země na tělesa v jejím okolí pomocí gravitační síly gravitační působení je jen jedním z mnoha případů gravitace Zdrojem gravitačního pole jsou všechny hmotné objekty. Newtonův gravitační zákon Isaac Newton (17. st ) - vyslovil revoluční myšlenku, že příčinou pohybu těles ve vesmíru je gravitační. Centrální gravitační pole je také v okolí naší Země. Považujeme-li Zemi za stejnorodou kouli o hmotnosti MZ (5,98 × 1024 kg) a poloměru RZ (6 378 000 m), pak velikost intenzity gravitačního pole ve výšce h nad zemským povrchem, tj. ve vzdálenosti r = RZ + h od středu země, je dána vztahe Na výpočet gravitační síly působící mezi tělesy použijeme Newtonův gravitační zákon: = ˝ ˜ ˜ kde m1, m 2 jsou hmotnosti těles, r jejich vzájemná vzdálenost a κ gravitační konstanta. V tomto tvaru lze Newtonův gravitační zákon použít pouze pro hmotné body nebo tělesa tvaru koule 3: jak závisí velikost gravitační síly na vzdálenosti těles? 5: u kterých těles se neprojevuje působení gravitační síly? 6: Uveďte vztah pro velikost gravitační síly v okolí naší Země. 7: Uveďte vztah pro velikost gravitačního zrychlení. 20: Odvoďte vztah pro kruhovou rychlost umělé družice

 1. Př. 2: Urči velikost gravitační síly, kterou přitahuje Slunce Zemi. m z = 5,98 1024 kg, m s =1,99 1030 kg, vzdálenost Země-Slunce 1,5 1011 m. Př. 3: Urči gravitační sílu, kterou tě přitahuje kamarád
 2. V následující kapitole se na p říčinu našich pád ů podíváme podrobn ěji. 1. Osvojit si poznatek o vzájemném p řitahování hmotných objekt ů. 2. Um ět definovat gravita ční pole 3. . Znát vztah pro velikost gravita ční síly. 4. Um ět vypo čítat gravita ční síly i jiných polí než v gravita čním pol
 3. 6. Uveď vztah pro velikost gravitační síly v okolí naší Země. 7. Uveď vztah pro velikost gravitačního zrychlení. 8. Která síla kromě gravitační síly působí na těleso při povrchu Země? 9. Vysvětli, co znamená fyzikální veličina tíhová síla. 10. Jaký je směr tíhové síly a tíhového zrychlení? 11
 4. Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí.. Síla se projevuje statickými účinky - je příčinou deformace těles - a dynamickými účinky - je příčinou změny pohybového stavu tělesa (hmotného bodu), např. uvedení tělesa z klidu do pohybu nebo naopak, či změny velikosti nebo směru rychlosti tělesa
 5. Formulace Newtonova gravitačního zákona. Z každodenní zkušenosti víme, že všechna tělesa jsou přitahována k Zemi.. Neupevněné předměty padají k Zemi, míč vykopnutý vzhůru se vrací k Zemi, družice obíhá kolem Země, dešťové kapky, . Příčinou těchto jevů je gravitační síla Země, která působí na tělesa nacházející se v jejím okolí
 6. Gravitační zrychlení na povrchu Země o poloměru Rz je přibližně 10 m.s-2. Určete velikost gravitačního zrychlení ve vzdálenosti 2Rz od středu Země. (2,5 m.s-2

Gravitační pole - Sweb

 1. Země (viz obr. 1) a její velikost je dána vztahem . g 2. κ. mM F r =, (1) kde je gravitační konstanta, M. je hmotnost Země a . r. je vzdálenost středu Země a tělesa o hmotnosti . m (tj. v uvažovaném případě je . r. poloměr Země). κ. Na stejné těleso na povrchu Země působí v soustav spojené se Zemí také odstě ředivá.
 2. 5) TÍHOVÁ SÍLA; TÍHA - Země koná rotační pohybŢ je neinerciální vztažná soustavaŢ působí setrvačné síly Fo = m×w2×r = m×w2×RZ×cosj (velikost Fo se mění s zeměpisnou šířkou) Fg = mg Tíhová síla: FG = Fg + Fo =mg - g- tíhové zrychlení 9,81 ms-1 - Tíha tělesa G- je důsledek působení těles v tíhovém poli.
 3. Konstanta G se nazývá gravitační konstanta. Její velikost je G=6,67.10-11. Nm. 2. kg-2. Hodnota gravitační konstanty určuje velikost gravitační síly pro dvě kon-krétní částice v určité vzdálenosti. Budou-li například dvě kilogramová závaží ve vzdálenosti jeden metr, vyjde nám, že na sebe budou působit gravitační si
 4. - největší intenzitu má gravitační pole na povrchu koule, tj. pro r = R centrální = radiální gravitační pole - vektor intenzity směřuje ve všech místech pole do středu - toto pole má v okolí každého stejnorodého tělesa tvar koule - je v okolí naší Země - pro Zemi je intenzita K = χ . M/(R+h)2 - je prostorově.
 5. 2. Centrální gravitační pole 2.1 NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON 2.1 GRAVITAČNÍ ZÁKON Vlastnosti gravitačních sil studoval poprvé v 17. století Issac Newton, na základě pozorování pohybů Měsíce kolem Země a planet kolem Slunce. Vztah, který odvodil pro velikost gravitačních sil, se nazývá Newtonův gravitační zákon
 6. Gravitační potenciální energie v centrálním gravitačním poli. V případě, že budeme popisovat pohyby těles v centrálním gravitačním poli, může být pro výpočet užitečná gravitační potenciální energie.. Zabýváme se centrálním gravitačním polem, tedy polem, ve kterém intenzita gravitačního pole nemá konstantní velikost a ve kterém není možné mluvit o.

Intenzita gravitačního pole Země — Sbírka úlo

Intenzita gravitačního pole je vektorová veličina, jejíž směr je shodný se směrem gravitační síly. Gravitační pole v okolí hmotného bodu se nazývá radiální gravitační pole. Ve všech bodech radiálního gravitačního pole, ležících v téže vzdálenosti r od hmotného bodu, má intenzita stejnou velikost Tělesa v gravitačním poli jsou vystavena gravitační síle, která je přímo úměrná hmotě těles a nepřímo úměrná 2. mocnině jejich vzdálenosti. Na všechna tělesa na povrchu Země tak působí gravitační síla, která je tím větší, čím je těleso hmotnější (vzdálenost od středu Země je pro tato tělesa stejná)

Fyzika Gravitačni pole - Ontol

 1. Velikost gravitační síly se s rostoucí vzdáleností od Země nemění. Čím větší je vzdálenost od Země, tím je gravitační síla větší. Čím menší je hmotnost tělesa, tím j
 2. gravitační konstanty a hmotnosti Země), J2 je dynamické zploštění Země a ω je úhlová rychlost rotace Země. Z výše uvedených charakteristik hladinového elipsoidu referenčního systému WGS 84 lze vypočítat tíhové zrychlení na tomto elipsoidu. Podle [8] vztah pro velikost normálního tíhového zrychlen
 3. Tento jednoduchý vztah platí pro všechny vzdálenosti r jen pro bodový zdroj M; v jeho místě r=0 nabývá potenciál nekonečnou hodnotu (podobně jako gravitační síla F).Pokud je sférické těleso M konečného poloměru R (situace podle obr.1.0 uprostřed), bude jednoduchá závislost platit jen vně tělesa pro r>R, zatímco uvnitř pro r<R bude závislost složitější.

Gravitační pole a centrální gravitační pole Zem

Gravitační versus tíhová síla - aplikac

 1. Vzájemné gravitační působení mezi člověkem a Zemí. Vzdálenost člověka od středu Země je přibližně 6378 km. Konstanta G se nazývá gravitační konstanta. Její velikost je G = 6,67-10nNm2kg2. Hodnota gravitační konstanty určuje velikost gravitační síly pro dvě konkrétní částice v určité vzdálenosti
 2. Její velikost je definována jako podíl velikosti gravitační síly působící na těleso o hmotnosti m lomeno hmotností tělesa m, tedy. Směr intenzity je shodný se směrem působící síly. Gravitační pole v okolí osamocených velkých vesmírných těles (ta mají tvar koule) je radiální (centrální)
 3. směr vektoru gravitační síly . tíhová síla (푭. ⃗⃗ . 푮) = síla, která se nachází v okolí povrchu Země (v tíhovém poli) a všechna . tělesa jsou jí k Zemi přitahována - jednotkou je newton, [퐹. 푔] = N = kg.m.s-2 - působištěm tíhové síly je těžiště těles (matematicky se jedná o průsečík těžnic
 4. Learn vocabulary, terms and more with flashcards, games and other velikost gravitační síly Fg pro dva hmotné body o hmotnosti m1, m2 ve vzdálenosti r je dána vztahem Pokud je to žádoucí, modelovat hmotnost objektu na Zemi v závislosti na zeměpisné šířce , by se dalo použít následující (str. 41): Ani jeden z těchto účtů.

DLP - 8.r - termín písemného odevzdání do 26.5.2009. 22.5. se uskuteční exkurze 9. ročníku do JE Dukovany a VE Dalešice 2. Umět definovat gravitační pole 3. . Znát vztah pro velikost gravitační síly. 4. Umět vypočítat gravitační síly i jiných polí než v gravitačním poli Země.Formulovat Newtonův gravitační zákon ve. Dále platí vztah v = rw. Pro její velikost platí , kde m je hmotnost tělesa, a nikoliv naopak, je způsobena nepoměrně větší hmotností Země. Gravitační síly jsou vzájemné přitažlivé síly, které jsou mírou gravitační interakce. Gravitace je jev, u něhož se uplatňují gravitační síly

Gravitační pole - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Pohyb družic v okolí Země • Pohyb družic v okolí Zem ěje dán gravita čním polem Země • Pokud budeme předpokládat inerciální systém pevn ě spojený se Zemí s po čátkem v jejím st ředu, pak můžeme pro gravita ční sílu psát: • Pokud použijeme vztah pro pohyb po kružnici dostávám
 2. Takže v konkrétním případě se na povrchu země nebo v jeho blízkosti projevují gravitační síly, které navzájem přitahují předměty, které mají hmotu, projevující se jejich působení na jakýchkoli malých nebo velmi velkých vzdálenostech, dokonce i podle kosmických standardů. Gravity a Newtonův třetí záko
 3. Intenzita gravitační pole v blízkosti Země • Gravitační pole v těsné blízkosti Země lze charakterizovat intenzitou. Její velikost nazýváme gravitačnímzrychlením. • Po korekcích gravitačního zrychlení a g = 9.83 ms-2 na různé vlivy, zvláště rotaci Země, dostáváme měřitelné tíhovézrychlení. Jeho střední.

Gravitační pole, F - Fyzika - - unium

Velikost gravitační síly pro dvě stejnorodá tělesa tvaru koule je přímo úměrná součinu jejich hmotnosti a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti jejich středů. = F. g-F. g. r. κ - gravitační konstanta. κ = 6,67 · 10-11. N ∙ m. 2 ∙ kg- V neinerciální vztažné soustavě spojené s povrchem Země působí na těleso dvě síly: gravitační síla (Fg) a síla setrvačná (FS). Výslednicí těchto sil je síla tíhová. Protože se velikost síly setrvačné mění se zeměpisnou šířkou ( místa na Zemském povrchu ( ) mění se i velikost síly tíhové a tíhového.

Ve = k. (7.11) Potenciál v okolí kladného náboje je kladný, v okolí záporného náboje záporný. Podle zákona slupek platí vztah (7.11) i pro nabitou kouli. Druhá kosmická rychlost Druhá kosmická rychlost je rychlost, kterou když udělíme tělesu, tak doletí z daného místa do nekonečna. Nyní se pokusme vztah (7.3) odvodit Pole existující v okolí materiálních objektů, které jsou vzhledem ke vztažné soustavě v klidu, od směru gravitační síly Země. F. g je velikost tíhové síly působící na částici na určitém místě povrchu Země. Tato síla je úměrná hmotnosti tělesa. Velikost tíhového zrychlení se mění od nejmenší hodnoty n Newtonův gravitační zákon: Velikost gravitační síly pro dvě stejnorodá tělesa tvaru koule je. Fyzika - 10 - Kvinta - Květen 19 DRAFT. 10th grade. je dáno součtem gravitačního pole v daném místě a odstředivé síly dané rotací Země. nákupní taška v naší ruce v stoupajícím výtahu

Matematické Fórum / Gravitační pole teori

směr vektoru gravitační síly tíhová síla ( ⃗ ) = síla, která se nachází v okolí povrchu Země (v tíhovém poli) a všechna tělesa jsou jí k Zemi přitahována - jednotkou je newton, [ ] = N = kg.m.s-2 - působištěm tíhové síly je těžiště těles (matematicky se jedná o průsečík těžnic Newtonův gravitační zákon není však zákonem všeobecným. Tento gravitační zákon platí jen pro planetární soustavu naší hvězdy Slunce. V závěru odvození gravitačního zákona vymezuje Newton svou gravitační konstantu jako podíl obecné konstanty síly a hmotnosti centrálního tělesa - Slunce Definuje gravitační sílu, objasní pojem gravitační pole Země, porovná velikost gravitační síly působící na dvě různá tělesa, na tělesa v různé vzdálenosti od Země, určí směr gravitační síly pomocí olovnice, určí (měřením i úvahou), jakou silou působí Země na těleso dané hmotnosti Poradíme vám v naší poradně. Zeptejte se Znázornění síly •Síla je určena velikostí a směrem. •Účinek síly závisí i na jejím působišti (místo, v němž síla působí). •Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou. P P působiště síly směr síly velikost síly F=4 Fyzika na střední škole trochu jinak

změří velikost síly. používá vztah pro gravitační sílu a hmotnost tělesa pro řešení konkrétních úloh a problémů vztlaková síla v atmosféře Země (Archimedův zákon pro plyny) rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku Pro nekonečný homogenní vesmír složený z mnoha objektů dává Newtonův zákon pro různé postupy různé výsledky: Vytvoříme-li v libovolném bodě velkou myšlenou kouli, nebudou mít objekty vně koule gravitační vliv na objekty uvnitř koule (plyne z Gaussovy věty, která je důsledkem Newtonova gravitačního zákona) Kdo dokáže přelstít Newtonův gravitační zákon zákon - YouTub . 21. Gravitační pole zprostředkovává silové působení Země na tělesa v jejím okolí pomocí gravitační síly gravitační působení je jen jedním z mnoha případů gravitace Zdrojem gravitačního pole jsou všechny hmotné objekty ; 21. Gravitační pole zprostředkovává silové působení Země na tělesa.

Hodnota gravitační konstanty je 6,67.10⁻¹¹N.m². kg⁻², hmotnost Země 5,98.10²⁴kg, Měsíce 7,38.10²²kg, vzdálenost mezi nimi 385 000 km. Velikost gravitační sily působící mezi Měsícem a Zemí je zhrub Za velikost síly můžeme dosadit z definice intenzity elektrického pole F=Eq a dostaneme W=Eqd. Vykonaná práce je tedy přímo úměrná velikosti náboje. Konstantou úměrnosti je součin Ed, který je naší novou fyzikální veličinou a nazývá se elektrické napětí, značka U. U=Ed. Co výše uvedený vztah znamená Automobil bude konat vlivem konstantní síly rovnoměrně zrychlený pohyb. K výpočtu síly musíme vypočítat zrychlení ze vztahu pro rychlost v = vo + a t (kapitola 1.2.5 vztah) a z ní vyjádříme zrychlení: a = (v - vo)/t. Toto zrychlení uděluje automobilu síla daná 2.Newtonovým pohybovým zákonem vztah mezi V,m a ρ pro výpočet hustoty a hmotnosti určí velikost gravitační síly Země působící na dané těleso řeší úlohy na skládání sil početně, vysvětlí princip rozpozná ve svém okolí různé zdroje světla využívá poznatku, že se světlo šíří přímočaře,. Výpočet. Vztah pro vektor Coriolisovy síly je. kde F c je Coriolisova síla, m je hmotnost tělesa, v je vektor rychlosti tělesa v neinerciální vztažné soustavě, ? je vektor úhlové rychlosti otáčení soustavy a označuje vektorový součin.Velikost Coriolisovy síly spočteme jako. kde ? je úhel sevřený mezi vektorem úhlové rychlosti a vektorem rychlosti

Síla - Wikipedi

Zemětřesení mají 14denní periodu a nejčastější jsou v době, když je Měsíc v perigeu nebo naopak v apogeu. Příčinou jsou zřejmě změny slapových sil, kterými Země působí na Měsíc. Když tyto slapové síly vzrostou nebo naopak klesnou oproti střední hodnotě, vznikají v nitru napětí, která vedou k zemětřesení Co to je Družice a gravitační pole Země 2-3 aoyager) vzkaz budoucím generacím či mimozemšťanům (navrhl ho americký V astronom Carl Sagan). Aby takové malé objekty bylo vůbec vidět a abychom mohli určit jejich dráhu, musejí být uzpůsobeny pro pozorování ze Země. Nevybavujeme je anténami, al vzdaluje od Země. Rychlost v p se nazývá parabolická, úniková. Pro uvedenou v k = 7,9 km -s 1 je v p = 11,2 km/s, což je druhá kosmická rychlost. 5. Než těleso dosáhne další, třetí kosmické rychlosti v 3 = -42 km.s-1 (s využitím pohybu Země v = 16,7 km.s 1), pohybuje se stále v gravitačním poli Slunce Vodič délky 5 cm o hmotnosti 50 g je zavěšen na tenkých vodičích. Jestliže jím prochází proud 10 A, vychýlí se v homogenním magnetickém poli o úhel 14° vzhledem ke svislému směru. Odvoďte vztah pro magnetickou indukci

1. Newtonův gravitační zákon (pro dva hmotné body nebo homogenní koule, vzorec pro velikost gravitační síly, popsat směr silového působení), intenzita a potenciál v daném místě gravitačního pole, práce gravitační síly. 2. Vlastnosti elektrického náboje, Coulombův zákon (pro dva bodové náboje v klidu, vzorec pro Rameno síly, moment síly. Určí rameno síly, používá vztah pro moment síly. Vyjádří rovnováhu na páce, kladce pomocí momentu sil. Objasní funkci páky, kladky v praxi, objasní princip vážení na rovnoramenných vahách. Porovná kladku (pevnou, volnou) a kladkostroj Uvede příklady z praxe otáčivých účinků síly V něm působí gravitační síla - je to síla přitažlivá, působí vždy svisle dolů, do středu Země Fg = m . g (N - Newton) m = hmotnost v kg g = gravitační konstanta, g = 10 N/kg Působiště gravitační síly je v těžišti tělesa Čím dále je těleso od Země, tím menší gravitační síla na něj působ Jde o bod na úsečce Země-Měsíc, v němž intensita gravitačního pole Země má stejnou velikost jako intensita gravitačního pole Měsíce. Jiným slovy: těleso umístěné v tomto bodě je k Zemi i k Měsíci přitahováno stejně velkou silou (síly jsou opačně orientované). Využije se Newtonův gravitační zákon. Ad 2

tělesa. Pro velikost této síly platí Archimédův zákon. V atmosféře působí také na každé těleso vztlaková síla a podle Archimedova zákona pro velikost této síly platí vztah: V objem ponořeného tělesa (m3) hustota vzduchu ( na povrchu Země je 1,29 kg/m3) gravitační konstanta (10N/kg v jeho okolí el. Pole umí určit, jak se budou k sobě chovat elektrovaná Poznámky gdovede vysvětlit působení gravitační síly na těleso ravitační síla, gravitační pole Z - Země a její gravitační pole, sluneční soustava a oběh planet ropoužívá s -porozuměním vztah pro výpočet rychlosti rovnoměrného.

Formulace Newtonova gravitačního zákona :: ME

Heuréka - 2. seminář (mechanika - část dynamiky, mechanická práce, energie, výkon, gravitační pole). O víkendu 12. - 14. 4. 2019 se konal v prostorách SPŠST Panská v budově v Malé Štupartské druhý seminář dalšího běhu projektu Heuréka pro střední školy, který podporuje KDF MFF UK Praha a Elixír do škol.. V pátek v půl osmé večer se sešlo v učebně fyziky 29. 1. Napište vztah pro velikost síly, kterou působí magnetické pole na pohybující se náboj. 2. Napište vektorový vztah pro tutéž sílu, doplňte obrázkem. 3. Jaký směr má tato síla? 4. Řešte pohyb náboje v magnetickém poli pro rychlost pohybu náboje a) rovnoběžnou s magnetickou indukcí b) kolmou na magnetickou indukci Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace EV 4 Vztah člověka k prostředí Mediální výchova (MeV) měření síly gravitační síl dem na pomalou rotaci a velikost gravitační síly je však sluneční zploštění malé, v řeči čísel jde asi o devět miliontin poloměru, tedy rozdíl mezi (větším) rovníkovým a polárním poloměrem je přibližně šest kilometrů. To se měří nesmírně obtížně, takže pro účely měře

Gravitační pole - Fyzika - Střední školy - Studentino

Intenzita gravitační síly Intenzita gravitačního pole v okolí hmotného bodu o hmotnosti M resp. v okolí sféricky symetricky rozložené hmoty téže hmotnosti: Všimněte si, že intenzita tíhového pole je rovna jejímu zrychlení g, proto se častěji používá termínu zrychlení místo intenzita - používá s vztah v=s/t pro rychlost . rovnoměrného pohybu tělesa při řešení úloh - znázorňuje graf dráhy a rychlosti . rovnoměrného pohybu v závislosti na čase - orientuje se ve čtení z grafu - rozpoznává, zda na dané těleso působí síla a. pomocí prodloužení pružiny porovnává . velikost síly - měří sílu.

 • Plicní chlamydie wiki.
 • Vysokoškolský učitel plat.
 • Homemade pina colada.
 • Quinn hotels praha as.
 • Ralph lauren mokasiny.
 • Quinoa mouka recepty.
 • Perseidy 2017.
 • Hlavní město kamerunu.
 • Fotodeka praha.
 • Urologie praha 4 thomayerova nemocnice.
 • Sloup marca aurelia.
 • Powerpro aqua bezdrátový tyčový vysavač pro mokré i suché čištění.
 • Konopiste vlak.
 • Výškové budovy.
 • Votrok fotbal.
 • Dsm 5 wiki.
 • Milíře.
 • Mlb 2018.
 • Orechove pusinky.
 • Pokemon go mewtwo cz.
 • Uzliny v tříslech u dětí.
 • Devgru.
 • Údaje v německém technickém průkazu.
 • První botičky na zimu.
 • Læticia hallyday.
 • Diana byla zavražděna.
 • Obkladové desky imitace kamene.
 • Canon kinofilm.
 • Policie zlín kontakty.
 • Tomten.
 • Pejsek v taštičce.
 • Librecad 3d.
 • Lékařství.
 • Celiakie barva stolice.
 • Pronájem bytu pardubice jindřišská.
 • Světlá stolice zvracení.
 • Tvrdý papír do tiskárny.
 • Tasemnice druhy.
 • Yamaha yz 250 technicke udaje.
 • Recept na pivo ale.
 • Lg tv blika obraz.