Home

Lyrika druhy

3. vlastenecká lyrika František Hrubín - Jobova noc 3) (úryvek) Na kraji pohrom, v srdci dálek se česká zem ě ocitá, odlivem požár ů a válek zapomenutá ulita, v níž hukot úzkosti je stla čen. V deštích tu úzkost pije z mra čen, z modrého nebe stá čí jas a míchá zlaté víno s temným Z hlediska literární teorie rozlišujeme tři základní literární druhy neboli tři základní způsoby existence literárního díla, lyriku, epiku a drama. Jejich odlišení vychází především z hlediska obsahového. Lyrika a její základní znak Lyrika, Epika, Drama (literární interpretace) Všechny umělecké texty, a to jak zaznamenané písmem, tak i předávané ústně, můžeme rozdělit do tří základních uměleckých oblastí, které se také nazývají umělecké druhy: lyrika, epika a drama.. Lyrika je básnickým projevem, kterým básník - poeta vyjadřuje své pocity, nálady, citové i duševní stavy

V tomto článku si povíme, jaký je rozdíl mezi lyrikou a epikou. Žáci si tuto problematiku dost často pletou, myslí si, že lyrika a poezie nebo epika a próza je to samé, přitom se však nejedná o nic složitého. Lyriku řadíme spolu s epikou mezi umělecké literární druhy. Poznáme ji podle toho, že většinou neobsahuje děj, byť může obsahovat některé prvky epiky Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě.Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech.Lyrika většinou neobsahuje děj, byť může obsahovat některé epické prvky jako jsou. Lyrika je jeden ze základních literárních druhů, kromě epiky a dramatu. Vyznačuje se tím, že autor do díla zakomponuje své subjektivní pocity, to jakou má v danou chvíli náladu. Lyrika se také vyznačuje tím, že dílo nemá děj. Setkat se s ní můžeme zejména v poezii Literatura starověkého Řecka obsahuje řecké písemné památky od nejstarších dob, tj. od 8. století př. n. l. až do roku 529, kdy Justinián I. uzavřel poslední filosofickou školu v Athénách.Tyto památky jsou psány několika dialekty, které se souhrnně označují jako starořečtina.. U řecké literatury je značný problém vymezit co patří do literatury řecké a co do.

Lyrica 75. tvrdé tobolky pregabalinum. Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu Lyrické žánry. Píseň je žánr, ke kterému se řadí texty určené ke zpěvu i kratší básně, jež se vyznačovaly pravidelnou stavbou, rytmem a výrazným rýmem. V moderní době se část umělé písňové tvorby odpoutala od folklorní tradice. Je tedy méně pravidelná a nepodléhíá tolik hudbě

Lyrika je nesyžetová (děj není důležitý) a velmi často se píše v singuláru (v první osobě). V lyrice se povětšinou používají metafory. Lyrická díla mohou obsahovat některé epické prvky, jako je náznak děje, postavu, prostředí. Druhy lyriky . přírodní lyrika; milostná, intimní lyrika; společenská lyrika LITERÁRNÍ DRUHY epika Epická literární díla mají děj, vypravují tedy vždy nějaký příběh. Mohou být veršovaná (např. epos) i prozaická (např. román). lyrika Lyrická literární díla nebo lyrické pasáže v epických literárních dílech se vyznačují tím, že nemají děj, že nevyprávějí žádný příběh

Literární druhy - Lyrika - Epika - Drama Lyrika vznikla z řeckého lyrika melé - lyrou doprovázené verše, - typická pro poezii, - vyjadřuje dojmy, city, - snaží se zachytit skutečnost v jedinečném okamžiku, - tato díla mohou obsahovat epické prvky - náznak děje, postavy. Epika - z řeckého epikos - výpravný, dějový, - vycház Lyrika je literárním druhem (spolu s epikou a dramatem), která nezachycuje děj. Dále se vymezují literární žánry. Pod literární druh lyriku spadají žánry jako píseň, elegie nebo sonet. Lyrika zachycuje pocity, vnitřní rozpoložení, myšlenky. Náznaky děje můžeme najít i v lyrice. Příklady použit Epika je velmi dějová, pokud bychom dílo převedli na film, byl by plný dějových scén, ve kterých se neustále něco děje.. Lyrika. Lyrika naopak popisuje pocity, nálady, duševní stavy.V podstatě se v ní nic neděje, spíš jde o navození určité atmosféry, zachycení rozpoložení, ve kterém se někdo nachází.Lyrika je nejčastěji psána ve verších, ale můžeme se. lyrika: zachycuje skutečnost spíše jako stav rozdíl epika a lyrika: děj x stav druhy i žánry: se vzájemně prolínají, existují mezistupně a přechodné útvary (např. žánry lyrickoepické) přiřazování k druhům je snazší než k žánrů

Dělení lyriky podle tématu Rozbor-dila

 1. Literární druhy a žánry 1/ Doplňte do tabulky název jednoho ze tří literárních druhů: lyrika, epika, drama. Literární druh založený na dějovosti, vyprávění příběhu epika Literární druh, který nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy a úvahy autora. lyrika Literární druh, který má děj, je určen pro jevištn
 2. Poezie je vlastně básnictví, patří sem tedy všechny druhy básní i říkadel. Drama. Drama poznáme podle toho, že se děj odehrává pouze pomocí dialogů (rozhovorů) mezi jednotlivými postavami, případně formou monologu (postava vlastně mluví sama pro sebe, uvažuje nahlas, něco komentuje). Každé drama by mělo obsahovat nějakou zápletku (konflikt), krizi a její rozuzlení
 3. Literární druhy a žánry Rychlý přehled Rozlišujeme tři základní literární druhy: epika, lyrika a drama. EPIKA - obsahuje a popisuje určitý děj. Prozaická:; povídka (Jan Neruda, Karel Čapek, Bohumil Hrabal) - kratší útvar, jednoduchý děj novela (Krysař - Viktor Dyk) - příběh s rychlým spádem a nečekaným koncem román (Gustave Flaubert, George Orwell) - delší.
 4. Lyrika - báseň. Subjekt - osoba vždy nejdůležitější v celém sdělení. Lyrický subjekt - ten kdo v básni něco prožívá a sděluje. V básničce Cestička k domovu je lyrickým subjektem sám básník vzpomínající na dětství. Rozhodně není lyrickým subjektem ta cestička
 5. Literární druhy - lyrika. Lyrika. Vyjadřuje city, pocity, nálady. Jedná se o monologickou promluvu, kde je mluvčí totožný s autorem. Dělíme jí podle toho, co vyjadřuje
 6. Literární druhy: lyrika - pocity a nálady autora; epika - vyjádření děje velká - román, epos; střední - povídky, novely; malá - bajky; drama - divadelní představení; lyricko-epické - citově podbarvený děj; Literární žánry. Anekdota = původně předávané ústně, krátké humorné příběhy s pointou.

Lyrika, epika, drama » Litter

Literární druhy - český jazyk pro základní školy online. info@icestina.cz. Lyrika. Základem lyriky je citový prožitek, různé nálady a dojmy. Na rozdíl od epiky není založena na ději. Je zde využívána především 1. osoba přítomného času Literární druhy a žánry Příručky literární teorie rozlišují 3 základní literární druhy Epika - obsahuje vždy nějaký _ _ _ _ _ _, je založena na vyprávění určitého děje Lyrika - zachycuje city, pocity, nálady a postoje autora, nemá děj Drama - stejně jako epika má děj, ten se však uskutečňuje formou dialog Lyrika - (z řec lyra = hudební nástroj, který tvořil kulisu původně zpívaným básním) nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky a úvahy autora nebo hrdiny. Rozlišujeme lyriku přírodní, milostnou, vlasteneckou, náboženskou, atd. K základním lyrickým žánrům patří Lyrika je literární druh, který nemá děj, je to druh poezie vyslovující básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě.Lyrika nezachycuje časovou následnost událostí, své téma rozvíjí v časově souběžných obrazech. Lyrika většinou neobsahuje děj, byť může obsahovat některé epické prvky jako jsou. Druhy lyrika . Ze tří hlavních kategorií poezie-příběh, dramatický a lyrický-lyriky je nejběžnější a také nejvíce těžko zařadit. Veršované povídky vyprávějí příběhy. Dramatická poezie je hra napsaná v poezii. Lyrika však zahrnuje širokou škálu forem a přístupů

PRAVIDLA - Lyrika vs

literární druhy a žánry. genologie = nauka o literárních druzích a žánrech . literární druhy = označení pro základní členění umělecké literatury na tři oblasti, tj. lyriku, epiku a drama. novější členění → poezie, próza, drama . 1) lyrika = psána ve verších, nemá děj, je subjektivní, vyjadřuje prožitky. - Dokáže rozlišit literární formy a druhy, umí pojmenovat jejich stavbu. - Umí aplikovat literární termíny na konkrétní literární ukázky. - Na základě znaků rozliší základní literární žánry. - Vybírá, co nepatří do logické řady pojmů - Rozděluje literární žánry a další pojmy do logických skupi Původně lyrika byla vesměs určena pro zpěv, jsouc nejdříve i spojena s průvodem hudebním a tancem, časem přešla až v nynější literární lyriku, jejíž útvary berou na se ráz přiměřený změněnému způsobu přednesu. Druhy a formy lyrické básnictvího byrické básnictví jsou velmi rozmanity LITERÁRNÍ DRUHY PODLE OBSAHU epika - založena na ději lyrika - vyjádření pocitů a nálad autora (milostná, přírodní, společenská, úvahová) drama - založeno na dialozích a monolozích Literární žánry a) formy epiky: veršované žánry: epos - skladba s rozsáhlým dějem, řadou postav a odboček od hlavní dějové linie.

Lyrika - literární druh, který nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, myšlenky Epika - literární druh, který má děj, je na něm založený (velká, střední, malá) Píseň - kratší báseň s pravidelným rytmem a výrazným rýmem (lid. slovesnost) Óda - oslavná, radostná báseň (hymnus- oslava boha, národa Polyfémos: kyklop který zajal Odyssea a jeho druhy; Kirké: čarodejnice, zlá, vychytralá; nymfa Kalipsó: zamilovala se a chtěla si vzít Odyssea, dlouho ho držela ale Zeus ji donutil aby ho pustila; Další bohové: Zeus - (nejvyšší bůh a pán Olympu) vznešený a mocný, Héra, Afrodíté, Hádés, Héfaistos, Poseidon Děj druhy rÝmu 1. druhy rÝmu 2. druhy rÝmu 3 . jan amos komenskÝ literÁrnÍ pojmy - lyrika. literÁrnÍ pojmy - drama. souhrnnÉ opakovÁnÍ z 6. roČnÍku. mŮj test - literÁrnÍ pojmy - zÁvĚr - 6. roČnÍk. mŮj test - autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/1. mŮj test-autoŘi a dÍla - 6. roČnÍk/ učivo: Lyrika osobní označ číslem slovní druhy, připiš, které slovní . druhy ve větě nejsou Pavlova maminka nám včera dala několik buchet a koláčků. d) zapiš si do školního sešitu. některá slova mohou být různými slovními druhy:.

PPT - MAIRONIS Individualioji lyrika „Nuo Birutės kalno

Lyrická poezie - Wikipedi

Literární druhy - dělení: • Lyrika vznikla jako zpěv veršů doprovázený hrou na lyru, - typická pro poezii (báseň) - vyjadřuje dojmy, city • Epika, - vychází z děje, - vypráví příběh s postavami, prostředím, - většinou je psána v próze. • Drama - z řeckého dráma - čin, skutek čeština: ·přivlastňuje osobě nebo věci rodu ženského, která vyplývá z kontextu V dálce je vesnice a na jejím okraji stojí malá chajda. Pod peřinou bylo její teploučko - její od peří ohřátý dlaně, její rozcuchaný vlasy, její zlatej řetízek na krku, její nocí voňavá noční košile a hlavně její smích, když jsme se.

Lyrika Rozbor-dila

Literatura starověkého Řecka - Wikipedi

Literární druhy - lyrika . Jaké máme druhy v literatuře ? Začneme tím, co je to lyrika. Jednoduše pochopitelný a rychlý automatický dokument Vás zorientuje v látce 5. ročníku ZŠ . 3 kredity Druhy poezie. Verš, rým, sloka. Chcete být básnici ? Nebo jen chcete znát taje poezie.. Netušil, že se těšil nadarmo. Od začátku se mu stavěly do cesty samé překážky. Než se dostal domů, přišel o všechny lodě a o všechny své druhy, na mořské dno klesla i všechna kořist, kterou si vezl. Zachránil holý život. MERTLÍK, R.: Starověké báje a pověsti. 3. vydání. Praha: Svoboda, 1989, s. 361. LYRIKA Z.

Příbalový letá

 1. Příklad:Lyrika, epika a drama jsou základní literární druhy. Četli jsme lyrickou báseň. Přihlášení . 567 prav. cvičení ; 1012 častých chyb +800 tis. měs. návštěv +60 tis. student. profilů.
 2. V literární teorii se uvádějí žánry. (Někdy se zaměňuje druh a žánr). Jsou druhy: lyrika, epika, drama a lyrikoepika. Žánry v epice obsahují malou epiku např. bajku, střední epiku např. povídku, novelku, velkou epiku - např. romá
 3. lyrika osobní (vyjadřuje pocity, vztahy k určité osobě) vztah ke kamarádovi. (druhy, skloňování, stupňování - pravidelné, nepravidelné) d zopakuj si určování větných členů (předmět, přívlastek, příslovečné určení
 4. Literární druhy. Problematikou literárních druhů se zabývá genologie.Existují dvě možnosti dělení. Zaprvé můžeme rozlišovat poezii (veršované texty ve slokách), prózu (neveršované texty v odstavcích a kapitolách) a drama (napsané jako scénář divadelní hry). Běžnější je ale toto dělení: lyrika, epika a drama.Každý z těchto literárních druhů obsahuje.
 5. Řecká lyrika. S lyrikou vstupuje do literatury subjekt, lyrické já. Já, které mluví jen samo za sebe, o svých pocitech, prožitcích, názorech na svět, politiku, náboženství. Raná řecká lyrika, vznikající zhruba od půle 7. do půle 5. století před Kristem, vůbec poprvé vnáší do evroé literatury toto.

Přeju hezký den, já jsem to lékařce neřekla, jí to neubližuje, ale mě ano. A to jsem to brala asi 4 měsíce. Je pravda, že mi to už tak moc nebolí, zřemně ten prášek něco obsahuje co nám pomůže, ale brát ho stabilně, dfakt, byly by jsme v Bohnicích, ale nohy by byly OK, hihi Literární druhy, literární žánry. literární druhy: LYRIKA, EPIKA, DRAMA. literární žánry: POVÍDKA, NOVELA, ROMÁN, BALADA, ÓDA, ELEGIE, EPOS,.. politická lyrika, jeden ze zákl. druhů lyriky; poezie inspirovaná polit. životem, do něhož se také snaží bezprostředně zasahovat. Je zpravidla příležitostná, pro autora se v dané chvíli staly polit. otázky zákl. otázkami životními. Pro p. l. je typické úsilí o maximální srozumitelnost a apelativnost, někdy i rétoričnost Skutecne je tomu tak, ze literarni druhy jsou epika - lyrika - drama, forma: poezie - proza a zanru jsou desitky. Pokud by vam skutecne ucitel stale tvrdil, co pisete v komentari, odkazte ho na jakoukoliv ucebnici literatury (vetsinou je to zmineno v ucebnici pro 1. rocnik) ci na Teorii literatury pro ucitele od J. Peterky Koupit Koupit eknihu. V tomto svazku vydáváme tři Vrchlického lyrické sbírky Rok na jihu, Hořká jádra a Okna v bouři. Oproti předchozímu obvyklému vydávání Vrchlického, orientujícímu se na pořizování výborů, zachováváme celky sbírek a zabýváme se jejich textovou kritikou. tento postup umožnil vhlédnout hluboko do procesu Vrchlického tvorby - od mno hdy.

lyrika - webzdarm

Lyricko-epické žánry. Balada bývá vážně, až tragicky laděná báseň s rychlým spádem. Často se v ní objevuje přímá řeč a kontrast. Někdy v ní vystupují nadpřirozené bytosti. Baladou se původně označovali lidové taneční písně s milostnou tématikou Literární druhy splývají s pojmy poezie, próza a drama. V rámci literárních druhů se vymezují literární žánry: lyrika: píseň, elegie, epigram, epitaf, óda, pásmo, sonet (= znělka) epika: podle rozsahu se dělí na velkou, střední a malou velká: román, biografie, autobiografie, epos, kronika (= letopis LITERÁRNÍ DRUHY problematice literárních druhů a žánrů se věnuje genologie je možné dvojí dělení: a) lyrika, epika, drama b) poezie, próza, drama (novější členění) literární druhy se dále dělí na literární žánry dělení žánrů podle literárních druhů je jen orientační, žánry a žánrové varianty se moho

Literatura/Lyrika - Wikiknih

Video: Literární druhy a žánry jkceskyjazy

Lyrika - Češtinaveslovníku

Druhy vedlejších vět souhrnně Lila si všimla , že se moc neliší od jejího , který nosila na prstě společně s tím snubním , a říkala si , kde vzal její bratr peníze Lyrika - nemá děj, jde v ní o vyjádření pocitů a nálad (písně, básně) Druhy lyriky - přírodní, osobní a milostná, vlastenecká, náboženská, apelativní (apel - výzva), satirická (nejznámější jsou epigramy K .H. Borovského), reflexivní (úvahová lyrika, jsou v ní zachyceny úvahy především o smyslu života Literární druhy. Epika - líčení děje Lyrika - vyjadřuje pocity (milostná, přírodní, úvahová, společenská poezie) Drama - zachycuje řeč postav (monolog nebo dialog) Formy epiky. Veršovaná - básně, písně, eposy, legendy, historické písně Veršovaná nebo prozaická - pohádky, mýty, báje, pověsti, bajk literární druhy. literární žánry. lyrika. vzdělávací tabulka. Zobrazit dokumenty autora. Literární druhy a žánry. 565×. LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY. Literární druhy: z hlediska obsahu rozlišujeme 3 lit. druhy. EPIKA - (z řec. épos =slovo, vyprávění, epikos = výpravný, dějový), založena na dějovosti, vyprávění příběhu - především v próze. LYRIKA -

Maturita z češtiny - literární teorie - Literární druhy

Epika a lyrika - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

PPT - Úvod do literatúry PowerPoint Presentation, freeLiterární druhy a žánry | datakabinet

ŘECKO přelom 3. a 2. tis.př.n.l. - příchod řeckých kmenů příznivé podmínky - ze severu hory-ochrana před vpádem jiných kmenů, z jihu moře-styk s vyspělými kulturami rychlý rozvoj vlastních kulturních tradic; vytvoření osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj evroé kultury 3 období řecké antické literatury: archaické(8.-6.st.př.n.l.)-rozvoj. Literární druhy - lyrika . Jaké máme druhy v literatuře ? Začneme tím, co je to lyrika. Jednoduše pochopitelný a rychlý automatický dokument Vás zorientuje v látce 5. ročníku ZŠ Start studying Literární druhy a žánry - definice. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools LYRIKA nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, úvahy autora nebo hrdiny. Píseň Óda - oslavná báseň, její variantou je hymnus Elegie žalozpěv Jak rozeznáváme druhy stop ve verši? (podle počtu lehkých a těžkých dob) Trochej, jamb, daktyl. 4 Řešení - druhy lyriky: úkoly č. 1 je ur čen pro práci s čítankami - různí auto ři a vydání. úkol č. 2: lyrika obohacuje náš citový život, slovní z ásobu, rozvíjí naši fantazii, pomáhá se vcítit do pocit ů autora, poznat jeho myšlení, názory, kterými m ůže ovlivnit i naše postoje k okolnímu sv ět

 • Japonsko kultura.
 • Čedičové varhany.
 • Látkové bilance příklady.
 • Smd led 5v.
 • Suchet.
 • První podzimní den.
 • Lekaci reflex.
 • Estetika brno.
 • Austrálie podnebné pásy.
 • Sneakersy na klinku.
 • Hry pro skupinu dospělých.
 • Omega hodinky zlaté.
 • Tělová sportovní podprsenka.
 • O2 mluvit s operátorem.
 • Ivp formulář mšmt.
 • Bûche de noël.
 • Kožené tašky praha.
 • Huawei nova 3 kabel.
 • Svojtka na stavbe.
 • Mezizubní kartáčky názory.
 • Ray ban shop.
 • Luxusní deštník dámský.
 • Pasov nákupy.
 • Mingazzini sign.
 • Podání návrhu na rozvod.
 • Nastavení citlivosti touchpadu.
 • Dubstep dance.
 • Pohřební služba pardubice.
 • Lezouci honzik.
 • Vizualizace fasády online.
 • Pieta kim ki duk.
 • Luxusní wellness pobyty.
 • Křečové žíly posilování.
 • Tuxedo online.
 • Flickr co to je.
 • Pokuta rakousko jak platit.
 • Prodej zeminy jičín.
 • Kupi řepkový olej.
 • Kajínky bonbony eshop.
 • Keře v čr.
 • Zubni pohotovost brno zidenice.